Accesibilidade

De acordo co Real Decreto 1112/2018, de 7 de septembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

A presente declaración de accesibilidade aplicase ao sitio web sarriaturismo.com

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co RD 1112/2018 debido ás excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 1. Falta de conformidade co RD 1112/2018
  • Podería haber ratio inadecuado de contraste de cores no menú da home na primeira captura, xa que é un menú transparente para que se poda ver mellor o vídeo de fondo.
  • Na home existe un vídeo “inmersivo” que non é accesible. Porén, tense descrito para lectores de pantalla o propósito e funcionalidades daquel. Neste vídeo non é necesario xerar subtítulos xa que carece de voz en off ou explicacións sonoras. Trátase de son ambiental das capturas tomadas, sons de auga, vento, paxaros, campás, etc, segundo o contexto
  • Existen campos de formularios ou botóns onde o texto visible que actúa como a súa etiqueta non forma parte do seu nome accesible [requisito número 9.2.5.3 Inclusión da etiqueta no nome de UNE-EN 301549:2019].
  • Poderían existir fallos puntuais de edición nalguna páxina web.
 2. Carga desproporcionada
  • Non aplica.
 3. O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable
  • Poderían existir arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade. Aínda que se procurou que a maioría deles si o cumpran.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 21 de outubro de 2021.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo por Jesús Quintana, J.M. Delicado y Ramón de Santiago.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artículo 10.2.a) do RD 1112/2018) como por exemplo:

A través do siguiente formulario de contacto ou chamando ao teléfono 982535000

Pode presentar:

 • unha Queixa relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018 oo
 • unha Solicitude de Información accesible relativa a:
  • contidos que están excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido polo artículo 3, apartado 4
  • contidos que están exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impoñer unha carga desproporcionada.

Na Solicitude de información accesible, débense concretar, con claridade, os feitos, razóns e petición que permitan constatar que se trata dunha solicitude razonable e lexítima.

A través da Instancia Xenérica da Sede electrónica do Concello de Sarria ,así como do resto de opcións recollidas na Lei 39/ 2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

As comunicacións, queixas e solicitudes de información accesible serán recibidas e tratadas pola Secretaría Xeral de Administración Dixital.

Procedemento de aplicación

Se unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa, esta tivese sido desestimada, non se estivese de acordo coa decisión adoptada, ou a resposta non cumprise os requisitos contemplados no artículo 12.5, a persona interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente poderase iniciar unha reclamación no caso de que teña trascorrido o prazo de vinte días hábiles sen ter obtido resposta.

A reclamación pode ser presentada a través da Instancia Xenérica da Sede electrónica do Concello de Sarria ,así como no resto de opcións recollidas na Lei 39/ 2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Contido opcional

Este sitio web aplica os requisitos da Norma UNE-EN 301549:2019 considerando as excepcións do RD 1112/2018.

A última revisión da accesibilidade realizouse en outubro de 2021.

O sitio web está optimizado para os navegadores Microsoft Internet Explorer 8.0 ou versiones superiores e as últimas versións vixentes de FireFox, Safari, Opera e Google Chrome. A resolución web mínima recomendada é de 1200×1024.

O sitio web está deseñado para a súa visualización Responsive, co que se visualiza de forma óptima nos dispositivos tablet e móbiles. Nestes dispositivos está optimizado para a súa visualización nas últimas versións vixentes de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini e navegador nativo de Android.

Incorporanse unha serie de atallos de teclado para facilitar a navegación a través do portal:

Atallos de teclado
Atallos de tecladoPáxinasURL
0Páxina de iniciohttps://sarriaturismo.com
1Percorre Sarriahttps://sarriaturismo.com/recorre/
2Visitahttps://sarriaturismo.com/visita/
3Descansahttps://sarriaturismo.com/descansa/
4Saboreahttps://sarriaturismo.com/saborea/
5Desfrutahttps://sarriaturismo.com/disfruta/
6Favoritoshttps://sarriaturismo.com/favoritos/
7Planificahttps://sarriaturismo.com/planifica/
8Infohttps://sarriaturismo.com/info/
9Sitemaphttps://sarriaturismo.com/sitemap/
aAccesibilidadehttps://sarriaturismo.com/accesibilidad/
mMapas e Guíashttps://sarriaturismo.com/mapas/
rEngade o teu establecementohttps://sarriaturismo.com/add/

Dependendo do navegador desde o cal se esté accedendo ao portal, será necesario utilizar unha combinación de teclas ou outras para o uso dos atallos de teclado:

Combinación de teclas
Sistema OperativoNavegadorCombinación de teclas
WindowsInternet ExplorerAlt + Tecla de atallo
Google ChromeAlt + Tecla de atallo
SafariAlt + Tecla de atallo
FirefoxAlt + Mayúscula + Tecla de atallo
MACSafariCtrl + Alt + Tecla de atallo
Google ChromeCtrl + Alt + Tecla de atallo
FirefoxCtrl + Tecla de atallo
UbuntuFirefoxAlt + Mayúscula + Tecla de atallo