Privacidade

1. INFORMACIÓN AO USUARIO

CONCELLODE SARRIA , en diante RESPONSABLE, é o Responsable do tratamento dosdatos persoais do Usuario e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( GDPR) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:

Fin do tratamento: manter unha comunicación co Usuario. As operacións previstas pararealizar o tratamento son:

Remisión de comunicacións por email, fax, teléfono ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións informativas. Estas comunicacións serán realizadas polo RESPONSABLE e relacionadas sobre os seus servizos. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos datos persoais.
Realizar estudos estatísticos.
Tramitar encargos, solicitudes ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición.
Remitir o boletín de noticias da páxina web.

Criterios de conservación dos datos: conservaranse mentres exista un interese mutuo paramanter o fin do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidasde seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

Comunicación dos datos: Non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obrigación legal.

Dereitos que asisten ao Usuario:

Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
Dereito de acceso, rectificación, portabilidad e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao o seu tratamento.
Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control ( agpd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:

Dirección postal: CONCELLO DE SARRIA. RÚA MAIOR, 14 27600 SARRIA (LUGO)

2. CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO

Os Usuarios, mediante a marcación das casas correspondentes e entrada de datos noscampos, marca dos cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga,aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos camposrestantes. O Usuario garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSABLE son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

O RESPONSABLE informa e garante expresamente aos usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiros, e que sempre que realizase algún tipo de cesión de datospersoais, pedirase previamente o consentimento expreso, informado e inequívoco por parte os Usuarios. Todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao Usuario. No caso de que non sexan facilitados todos os datos,non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o RESPONSABLE está a cumprir con todas as disposicións das normativas GDPR para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins
para os que son tratados.

O RESPONSABLE garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o GDPR co fin de protexer os dereitos e liberdades dos Usuarios e comunicoulles a información adecuada para que poidan exercelos.